GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV / 33KV
Mundka-400/220KV 315MVA ICT-138-332330
Mundka-400/220KV 315MVA ICT-2002330
Mundka-400/220KV 315MVA ICT-3-102330
Mundka-400/220KV 315MVA ICT-439-372330
Mundka-220/66KV 160MVA T215-92330
Mundka-220/66KV 160MVA T314-82330