GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV / 33KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T114-322867
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T28-622867
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T313-522867
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T40022867
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T523-322867