GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T10021766
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T255-2921766
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T362521766
Papankalan-1-220/66KV 100MVA T438221766
Papankalan-1-220/66KV 160MVA T5831121766