GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV / 33KV
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T118-1423168
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T218-923168
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T30023168