GridMWMVARVoltage 220KVVoltage 66KV
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T16432220
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T26862220
Papankalan-3-220/66KV 160MVA T3002220